Slutlig taxonomi och nytt direktiv om hållbarhetsredovisning

EU-kommissionen har presenterat ett samlat åtgärdspaket som syftar till att göra det möjligt för investerare att rikta in sina investeringar mot mer hållbar teknik och hållbara företag och därmed bidra till målet att göra Europa klimatneutralt 2050.

(Texten är uppdaterad 2021-05-10)

Åtgärdspaketet omfattar en delegerad akt för EU:s taxonomi, förslag till direktiv om företagens hållbarhetsredovisning (CSRD) samt sex delegerade rättsakter för investerings- och försäkringsrådgivning, förvaltningsuppdrag samt produkttillsyn och styrning.

Genom den delegerade akten för EU:s taxonomi (förordning [EU] 2020/852) införs kriterier för att identifiera vilken typ av verksamheter som bidrar väsentligt till två av taxonomiförordningens miljömål: klimatanpassning och begränsning av klimatförändringar. Taxonomin ska formellt antas i slutet av maj, så snart den har översatts till alla EU-språk.

Förslaget på direktiv om företagens hållbarhetsredovisning (CSRD) innebär i sin tur att de nuvarande reglerna (NFRD, direktiv 2014/95/EU) revideras och skärps. Bland annat utvidgas kraven till att omfatta alla stora företag och alla börsnoterade företag. Det innebär att omkring 50 000 europeiska företag kommer att avkrävas hållbarhetsredovisning, jämfört med dagens 11 000 företag. Kommissionen föreslår att standarder ska tas fram för stora företag och separata, proportionella standarder för små och medelstora företag, som inte ska vara obligatoriska att följa för små och medelstora företag som inte är börsnoterade.