Tillägg till remiss – förslag till ändrade regler om krav på insikt och erfarenhet för övervakande aktuarier

FI remitterar ett tillägg till den tidigare remissen om nya föreskrifter och allmänna råd om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. Tillägget avser förslag till ändrade regler om krav på insikt och erfarenhet för övervakande aktuarier.

FI remitterade den 25 januari 2021 ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. I förslaget fanns bland annat regler om krav på insikt och erfarenhet för övervakande aktuarier. Remisstiden löpte ut den 22 februari 2021 och FI bereder nu förslaget. De nya föreskrifterna och allmänna råden var tänkta att träda i kraft den 1 januari 2022, men med anledning av de föreslagna ändringarna skjuts ikraftträdandet fram till den 1 mars samma år.

FI kompletterar den tidigare remissen med ett förslag om att det i de nya föreskrifterna och allmänna råden om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet införs en bestämmelse om vidareutbildning för övervakande aktuarier. I förslaget ingår också en del övriga justeringar i 3 kap. om krav på insikt och erfarenhet för övervakande aktuarier. FI kompletterar även med en redogörelse för det inremarknadstest som inspektionen har gjort i förhållande till de nya krav för ett reglerat yrke som föreskriftsförslaget innehåller.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 20 december 2021. Ange diarienummer FI dnr 17-6098.

Frågor om remissen besvaras av Kamilla Atmarsson på telefon 08-408 98 753 eller e-post kamilla.atmarsson@fi.se.

Laddar sidan