Uppdaterad innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Ett antal uppgifter som tidigare varit frivilliga att rapportera för värdepappersfonder och specialfonder blir nu obligatoriska att lämna, från och med rapporteringen med referensdatum 31 mars 2021.

FI har uppdaterat innehavsrapporteringen för värdepappersfonder och specialfonder (F815 och F816). Det är en följd av de ändringar som trädde i kraft den 1 januari 2021 av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Inga nya uppgifter

Detta leder inte till att några nya uppgifter ska rapporteras in utan endast till att flera av de frivilligt angivna uppgifterna nu blir obligatoriska. Första rapporteringstillfälle enligt det uppdaterade schemat är perioden med referensdatum 2021-03-31.

Tidigare frivilliga uppgifter som blivit obligatoriska

Rapporteringen av fondinnehav har hittills innehållit ett antal frivilliga uppgifter markerade med en asterisk (*). De uppgifter som nu blivit obligatoriska att ange är

  • fondens förvaltningsavgifter
  • fondens prestationsbaserade avgifter (procentuella uttag och avkastningströskel)
  • vilken typ av fond som förvaltas (se anvisning hur detta rapporteras på rätt sätt)
  • vilket jämförelseindex som fonden använder sig av
  • fondens aktiva risk (engelska: tracking error)
  • fondens placering på konto hos kreditinstitut
  • fondens motpartsexponering för OTC-derivat
  • fondens exponering mot företagsgrupp 
  • standardavvikelser för specialfonder (sedan tidigare obligatoriskt för värdepappersfonder).

Testrapportering

Testrapportering enligt det nya schemat är nu möjlig i rapporteringsportalen.

Frågor och svar

Vid eventuella frågor, se Frågor och svar eller mejla rapportering@fi.se.

Laddar sidan