Beslut som rör erkännande av makrotillsynsåtgärder i tre EU-länder

2022-06-29 | ESRB Nyheter Stabilitet Bank

FI har fattat beslut som rör erkännande (reciprocitet) av makrotillsynsåtgärder i Litauen, Belgien och Nederländerna.

Finansinspektionen har beslutat att erkänna den litauiska centralbankens beslut att införa en systemriskbuffert på 2 procent för hushållsexponeringar mot fysiska personer med säkerhet i bostadsfastighet i Litauen. Beslutet gäller svenska instituts hushållsexponeringar mot fysiska personer med säkerhet i bostadsfastighet i Litauen. I enlighet med det tröskelvärde som den litauiska centralbanken angett gäller beslutet svenska institut vars nämnda exponeringar totalt överstiger 50 miljoner euro. FI:s beslut gäller från den 1 juli 2022.

I Belgien har den ansvariga makrotillsynsmyndigheten infört en systemriskbuffert på 9 procent för hushållsexponeringar till fysiska personer med säkerhet i bostadsfastighet. Kravet ska tillämpas av kreditinstitut som använder interna riskklassificeringsmodeller (IRK kreditinstitut). FI har beslutat att inte erkänna den belgiska åtgärden eftersom svenska IRK-kreditinstituts bolåneexponeringar i Belgien är obetydliga.

I Nederländerna har den ansvariga makrotillsynsmyndigheten infört riskviktsgolv för exponeringar till fysiska personer med säkerhet i bostadsfastighet på 12 procent upp till en belåningsgrad på 55 procent och ett riskviktsgolv på 45 procent på resterande del av bolåneexponeringen. Kravet ska tillämpas av IRK kreditinstitut. FI har beslutat att inte erkänna den nederländska åtgärden eftersom svenska IRK-kreditinstituts bolåneexponeringar i Nederländerna är obetydliga.