FI avslutar analys av fondförvaltares värdering av sina innehav

Fondförvaltare och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) behöver skyndsamt se över sina interna riktlinjer för värdering av mindre likvida tillgångar. FI har även identifierat olika risker i värderingen av vissa tillgångsslag, som vi kommer att analysera vidare. Med detta avslutar Finansinspektionen en analys av elva förvaltare på den svenska fondmarknaden.

Nästan alla svenskar sparar i fonder. Därmed är det viktigt att fondmarknaden fungerar väl, med en god stabilitet och ett högt konsumentskydd.

FI har därför genomfört en fördjupad analys med fokus på robustheten i elva fond- och AIF-förvaltares värderingsfunktion av mindre likvida tillgångar. Granskningen har gällt hur funktionen värderar företagsobligationer, onoterade aktier, strukturerade produkter och krediter, i normala och stressade situationer.

Vår analys visar att vissa förvaltares interna riktlinjer för värdering är otydliga eller saknar all information som krävs enligt AIF-förvaltarförordningen.

− Det är problematiskt. Värderingsfunktionen måste ha tydliga instruktioner för sitt arbete. Det måste också vara möjligt för kontrollfunktioner att granska hur värderingen gått till, säger Catrin Hådén, biträdande chef för avdelningen Uppförandetillsyn på Finansinspektionen.

FI:s uppfattning är att detta är något som branschen generellt behöver arbeta vidare med och som bolagen bör kunna åtgärda på egen hand genom att vara mer noggranna.

− Här verkar det inte handla så mycket om okunskap utan mer om att förvaltarna inte har prioriterat att se över om olika rutiner stämmer överens med varandra eller med regelverket, säger Catrin Hådén.

FI har även identifierat flera risker inom värderingen som hör samman med de undersökta tillgångsslagen. Här kommer FI att fortsätta analysen och överväga lämpliga åtgärder för att säkerställa att aktörerna lever upp till de krav som finns i regelverken.

− Vi kommer att fokusera på att arbeta vidare med problem vid värdering av vissa tillgångsslag där vi ser att frågeställningarna är mer komplexa och kräver ytterligare analys. Vi välkomnar också den analys som nu sker på EU-nivå, säger Catrin Hådén.

Utgångspunkten för FI:s fördjupade analys var EU:s regelverk för värdepappersfonder (UCITS) respektive alternativa investeringsfonder (AIFMD). En liknande analys har gjorts i flera andra EU-länder och den europeiska tillsynsmyndigheten för värdepappersmarknaden, Esma, kommer att göra en sammantagen bedömning av utfallet.


Förstoringsglas