FI följer riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter enligt kapitaltäckningsdirektivet.

Den 30 juni 2022 publicerade EBA riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter enligt direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06). Riktlinjerna gäller för behöriga myndigheter samt kreditinstitut och de värdepappersföretag som ska tillämpa kapitaltäckningsdirektivet enligt bestämmelser i samma direktiv eller i värdepappersbolagsförordningen (EU) 2019/2033.

Riktlinjerna är tillämpliga på de uppgifter om ersättning, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter som behöriga myndigheter ska samla in och lämna till EBA, på individuell, undergrupp- eller gruppnivå. Riktlinjerna börjar att gälla den 31 december 2022. Uppgifter om ersättning börjar samlas in under år 2023 avseende räkenskapsåret 2022 och ska därefter samlas in och lämnas till EBA årligen. Uppgifter om godkända högre kvoter börjar också samlas in under år 2023 avseende räkenskapsåret 2022 men ska därefter samlas in och lämnas till EBA vartannat år. Uppgifter om lönegapet mellan könen börjar samlas in under år 2024 avseende räkenskapsåret 2023 och ska därefter samlas in och lämnas till EBA vart tredje år.

Information om rapportering i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna finns på FI:s webbplats, se länk nedan.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.