FI granskar hållbara fonder

Efterfrågan på det som är grönt och hållbart ökar snabbt. Det medför risk för grönmålning, det vill säga att verksamheter och produkter framställs som mer hållbara än vad de i praktiken är. Finansinspektionen (FI) kommer därför att granska om den information som ges om de fonder som klassas som mest hållbara lever upp till de hårda krav som ställs.

Den finansiella sektorn kan spela en central roll i klimatomställningen och bidra till en hållbar utveckling. Men det kräver att investerare kan lita på att gröna investeringar är så gröna som de framställs. Att motverka grönmålning är därför centralt för att upprätthålla förtroendet för hållbara investeringar.

Sedan mars förra året tillämpas nya regler om vilken typ av hållbarhetsrelaterad information som finansiella företag måste lämna till investerare (SFDR). Där anges bland annat specifika krav för fonder som klassar sig som hållbara. Hårdast krav ställs på de fonder som har hållbara investeringar som mål, så kallade artikel 9-fonder.

Därför kommer vi, inom ramen för en fördjupad analys, att granska om den information som fondförvaltarna ger till investerare om sina artikel 9-fonder uppfyller kraven. Det handlar bland annat om att gå igenom informationsbroschyrer och fondbestämmelser för att bedöma om informationen lever upp till de krav som ställs på de mest hållbara fonderna.

– För konsumenter och investerare är det viktigt att det går att lita på informationen som finns säger Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef på FI. Det gäller särskilt de fonder som vill framstå som allra mest hållbara eftersom det finns stor efterfrågan på den typen av fonder.

Analysen kan också utgöra en grund för fortsatt dialog med branschen för att vägleda arbetet med de nya regelverken.

FI har identifierat grönmålning som en av de största riskerna i finanssektorn för 2022. Det är därför ett av fem prioriterade områden som FI granskar särskilt under året.

Den fördjupande analysen beräknas vara klar innan sommaren.