Förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder och i Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

De föreslagna ändringarna gäller fondföretag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare.

Enligt förslaget ska fondföretag, förvaltningsbolag och utländska AIF-förvaltare tillhandahålla information om de uppgifter som utförs av företagens lokala funktioner i Sverige på ett varaktigt medium. Funktionerna ska tillhandahållas på svenska.

Det föreslås även att fondföretag och utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avser att upphöra med sin marknadsföring i Sverige ska offentliggöra det genom att tillhandahålla informationen på sina webbplatser.

Vidare föreslås att fondföretag och utländska EES-baserade AIF-förvaltare får använda alla typer av elektronisk kommunikation, eller annan teknik för distanskommunikation, för att tillhandahålla kvarvarande investerare i Sverige information.

FI föreslår att svenska AIF-förvaltare ska lämna sina underrättelser om sonderande marknadsföring till Finansinspektionen i pappersformat eller i elektroniskt format. Inspektionen föreslår också regler för hur förvaltarna ska dokumentera marknadsföringen.

Avsikten med ändringarna är att genomföra de ändringar i UCITS-direktivet och AIFM-direktivet som Finansinspektionen förväntas få bemyndigande att meddela föreskrifter om.

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2022.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 30 mars 2022. Ange diarienummer FI dnr 21-29970.

Frågor om remissen besvaras av Angelica Thornquist Lavicka på
telefon 076-507 83 92 eller mejl angelica.thornquistlavicka@fi.se.