ISSB publicerar utkast på globala redovisningsstandarder för hållbarhet

International Sustainability Standards Board, ISSB, publicerade i går ett förslag till standarder för klimatrapportering och för generella redovisningskriterier. Standarderna syftar till att få företag att redovisa mer konsekvent, jämförbar och tillförlitlig information om sitt hållbarhetsarbete.

ISSB efterfrågar synpunkter på utkasten. Tidsfristen för att lämna synpunkter sträcker sig fram till den 29 juli.

ISSB är ett oberoende standardsättande organ inom IFRS Foundation och offentliggjordes i samband med FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow 2021. IFRS finansiella standarder utgör i dag basen för omkring 140 länders finansiella rapportering. Målet är att hållbarhetsstandarderna ska komplettera de finansiella redovisningsstandarder som finns i dag.

Förslagen på standarder från ISSB välkomnas av Internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, som arbetar för att uppnå en enhetlig och jämförbar global standard för företags hållbarhetsredovisning.

Iosco kommer att granska utkasten för att säkerställa att förslagen till standarder uppfyller olika viktiga kriterier. Det handlar bland annat om att bedöma om de kan fungera som en global bas för standarder med investerares behov av ökad information i fokus, som hjälp för marknaden att prissätta hållbarhetsrisker och -möjligheter korrekt och om de kan ligga till grund för att utveckla ett stabilt ramverk för revision och försäkran (assurance).

Granskningen av de föreslagna nya standarderna kommer att utföras av arbetsgruppen för hållbar finans, Iosco Sustainable Finance Task Force (STF), som leds av Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.