Ökat fokus på klimatrelaterade risker

Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag analyserar de finansiella risker som följer med klimatomställningen och har ökat sina resurser för att hantera riskerna. Det visar en fördjupad analys som FI har gjort.

– Vår samlade bedömning är att företagen tar omställningsriskerna på allvar och avsätter resurser för att hantera dem. Samtidigt ser vi ett fortsatt behov av att följa hur kapitalförvaltningar arbetar vidare med klimatrelaterade risker. Detta då vi bedömer att dessa risker kommer fortsätta att öka och därmed även fokus och förväntningar på hur företagen hanterar riskerna, säger FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren.

Omställningen för klimatet och en mer hållbar ekonomi kan innebära finansiella förluster för företag. Dessa kan till exempel orsakas av nya regelverk, tekniska framsteg eller förändringar i preferenser på marknaden. FI har därför analyserat hur ett urval livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag hanterar sina omställningsrisker i sin kapitalförvaltning.

FI:s analys visar att företag som i sina direkta investeringar har en aktiv ägarstyrning med dialoger och samverkan även ser tydliga och positiva effekter. Företagen framhåller att det då går att påverka investeringarna och dess klimateffekter i positiv riktning.

Flera företag har framfört önskemål om ökade krav från myndigheter för att påskynda rapportering av utsläpp från hela värdekedjan. Brist på data kan innebära att företag underskattar klimatpåverkan, och det riskerar i sin tur att medföra grönmålning. Krav kommer att införas genom EU:s direktiv om företags hållbarhetsredovisning (CSRD), och FI rekommenderar företag att redan nu redovisa den typen av data.