Otydlig information om hållbara fonder

Informationen om fonder som har hållbar investering som mål är ofta otydlig. Det visar en fördjupad analys som Finansinspektionen har gjort. De upplysningar som ges i fondernas informationsbroschyrer behöver i många fall bli mer tydliga och konkreta.

FI har analyserat om informationsbroschyrer för fonder med hållbar investering som mål uppfyller de krav som finns på transparens. Analysen visar bland annat att informationen i ett flertal fall är otydlig. Det är till exempel många gånger oklart vad som betraktas som en hållbar investering och vilka miljömässiga eller sociala mål fonden bidrar till. Otydligheten gör det också svårt för en konsument att kunna förstå och jämföra fonder.

– Förvaltare behöver bli bättre på att ge tydlig och jämförbar information till de som vill investera i hållbara fonder. Det är viktigt för att kunna fatta välgrundade beslut, säger FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren.

FI kommer att fortsätta att analysera fondinformationen, och i dialog med branschen verka för att nödvändiga förbättringar sker.

– Vi vet att det pågår ett omfattande arbete bland företagen med att anpassa sig till de nya regelverken. I ett nästa steg vill vi uppmuntra branschen att öka sitt samarbete för att göra gemensamma bedömningar och använda gemensamma begrepp i syfte att underlätta för konsumenter att förstå och jämföra hållbara finansiella produkter, säger FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren.

I de fall FI ser behov av ytterligare uppföljning kommer detta ske med berörda fondförvaltare.

Sedan mars 2021 tillämpas nya regler om hållbarhetsrelaterad information som finansiella företag måste lämna till investerare, enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar − även kallad disclosureförordningen eller SFDR. Hårdast informationskrav ställs på de produkter som har hållbar investering som mål. Förordningen syftar till att ge investerare ökad kunskap om hållbarhetsrisker, att förbättra jämförbarheten mellan finansiella produkter när det gäller hållbarhet och att minska risken för grönmålning.

FI:s fördjupade analys omfattar 30 svenskregistrerade fonder med hållbar investering som mål.


Foto: en man läser ett papper och ser bekymrad ut