Skapa förutsättningar för mer jämställt sparande

Förutsättningarna för sparande behöver bli mer jämställda. Därför föreslår Finansinspektionen utbildningsinsatser riktade särskilt till kvinnor, kompletterande läromedel om långsiktigt sparande för grundskolan och uppföljande undersökningar. Förslagen presenteras i en rapport till regeringen.

Vad som är ett lämpligt sparande för en viss person beror på en rad individuella faktorer. Undersökningar visar att det finns generella skillnader mellan könen. Det handlar inte bara om riskvilja, där män i genomsnitt är villiga att våga mer − vilket varken behöver vara rationellt eller lämpligt i alla situationer − utan också om finansiell förmåga, upplevd kunskap och finansiellt självförtroende − områden där kvinnor i genomsnitt har ett underläge.

Det finns därför skäl att rikta utbildningsinsatser mot kvinnor. Det betyder inte att det finns anledning att förmedla olika kunskaper till kvinnor och män. Däremot skulle riktade insatser mot kvinnor ge fler kunniga konsumenter på sparmarknaden. Vad som bör eftersträvas är jämställda förutsättningar att fatta väl övervägda och ändamålsenliga beslut om sparande utifrån den egna situationen. Grunden läggs i skolan där undervisningen kan ge alla samma förutsättningar. Senare i livet behöver kunskaperna byggas på och tillgång till information och utbildningsmaterial finnas tillgängligt för dem som vill och behöver öka sina kunskaper.

− Det finns ingen bruksanvisning för privatekonomi som fungerar för alla. Var och en av oss behöver själv skaffa sig kunskaper. Men vi kan se till att alla har samma förutsättningar för att kunna göra medvetna val som passar den egna situationen, nu och om och när den förändras, säger Therese Wieselqvist Ekman, ansvarig för finansiell folkbildning på FI.