Tillägg till remiss – förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

FI remitterar ett tillägg till den tidigare remissen Nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder.

FI remitterade den 9 mars 2022 förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (fondföreskrifterna) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-föreskrifterna).

Förslagen syftar till att genomföra delar av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1160 av den 20 juni 2019 om ändring av direktiven 2009/65/EG och 2011/61/EU vad gäller gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar (ändringsdirektivet). Remisstiden löpte ut den 30 mars och FI bereder just nu förslagen. Föreskriftsändringarna är planerade att träda i kraft den 7 juni 2022.

FI kompletterar nu den tidigare remissen med förslag till

  • en mindre ändring i bilaga 5 till fondföreskrifterna, och
  • vissa mindre ändringar i de bestämmelser i AIF-föreskrifterna som handlar om vad en AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond ska innehålla.

Skriftliga synpunkter på förslagen i tilläggsremissen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 29 april 2022. Ange diarienummer FI dnr 21-29970.

Frågor om remissen besvaras av Angelica Thornquist Lavicka på telefon 076-507 83 92 eller mejl angelica.thornquistlavicka@fi.se.