Tjänstepensionsföretag har väsentlig exponering mot omställningsrisker visar nytt europeiskt stresstest

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat resultaten av årets stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag. Resultaten tyder på att tjänstepensionsföretagen har betydande exponeringar mot omställningsrisker.

Eiopa, har under 2022 genomfört ett stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag för att pröva deras motståndskraft i ett ogynnsamt klimatscenario. Testet har gjorts tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter.

Scenariot simulerade en oordnad omställning, där policyåtgärder för att uppnå uppsatta klimatmål implementeras sent och oordnat med betydande marknadspåverkan till följd. Även om stesstestet inte fångade upp de totala omställningsriskerna tyder resultaten på att tjänstepensionsföretagen har betydande exponeringar mot omställningsrisker i sina portföljer.

På tillgångssidan gav scenariot upphov till en nedgång på 12,9% av värdet på de samlade portföljtillgångarna, motsvarande cirka 255 miljarder euro. I genomsnitt hade tjänstepensionsföretagen cirka 6% aktier och 10% av sina företagsobligationer i koldioxidintensiva industrier som gruvdrift, energi och landtransporter.

Stresstestet kompletterades av en kvalitativ enkät om riskhantering och riskreducerande tekniker kring klimatrisker. Enkäten visade att även om tjänstepensionsföretag i allt högre grad tar hänsyn till ESG-faktorer i sina investeringsbeslut, har de i vissa fall svårt att allokera investeringar till klimatriskrelevanta kategorier. Endast 14% av tjänstepensionsföretagen uppgav att de använde miljöstresstester i sin egen riskhantering. Dessa tjänstepensionsföretag hade bättre utfall i stresstestet än de som inte utförde sådana analyser, vilket tyder på att egna klimatstresstester hjälper dem hantera omställningsrisker.

I testet ingick även en kvalitativ enkät med fokus på beroenden mellan prisinflation, förlust av köpkraft för pensioner och automatiska eller obligatoriska anpassningsmekanismer i tjänstepensionsavtalen hos företagen, samt en kvantitativ, men begränsad, känslighetsanalys av pensioner med avseende på prisinflation. Cirka 55% av tjänstepensionsföretagen som erbjuder förmånsbestämda pensioner erbjöd någon form av inflationsskyddade produkter. 67 % av alla tjänstepensionsföretag att de hade som målsättning att överträffa eller mildra inflationens effekter i sina investeringsstrategier.

Stresstestet omfattade 187 tjänstepensionsföretag från 18 länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sammantaget analyserades mer än 65 % av tillgångarna inom sektorn. Fyra svenska tjänstepensionsföretag var med i stresstestet.