Tjänstepensionsföretagen har tillräckligt kapital

Samtliga tjänstepensionsföretag klarade vid halvårsskiftet de kapitalkrav som finns med god marginal, enligt en uppföljning som Finansinspektionen gjort.

Tjänstepensionsföretag är känsliga för hur börsen och räntorna utvecklar sig. Sedan den nya tjänstepensionsregleringen infördes 2019 rapporterar de berörda företagen in uppgifter till FI kvartalsvis, som följer upp utfallen i den löpande tillsynen.

I slutet av juni 2022 hamnade inget av de 15 tjänstepensionsföretag som lyder under den nya tjänstepensionsregleringen på en kvot under 100 procent, utan klarar de kapitalkrav som gäller med god marginal. Kvoten mäts som förhållandet mellan det riskkänsliga kapitalkravet och kapitalbasen. Den stigande räntan har en positiv inverkan på kvoterna i och med att avsättningarna minskar.

Det sammanlagda riskkänsliga kapitalkravet uppgick vid samma tillfälle till 444 miljarder kronor. Det innebär en minskning med 6 procent jämfört med mars 2022.

Diagrammet visar storleken på det sammanlagda riskkänsliga kapitalkravet för tjänstepensionsföretagen och för de enskilda beståndsdelarna i detta krav. Det finns samband mellan marknadsrisk och försäkringsrisk som förklarar att det riskkänsliga kapitalkravet är lägre än kapitalkravet för enbart marknadsrisk. Justeringsbeloppet är ett avdrag på grund av uppskjuten skatt.

Laddar sidan