FI följer riktlinjer för produktstyrningskraven enligt Mifid 2

FI har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa Esmas reviderade riktlinjer för produktstyrningskraven enligt EU-direktivet om marknader för finansiella instrument (Mifid 2).

Esma publicerade den 3 augusti 2023 reviderade riktlinjer för produktstyrningskrav. De uppdaterade riktlinjerna förtydligar kraven som framgår av MiFID 2 och det delegerade direktivet till MiFID 2 vid tillämpning av produktstyrningskraven i MiFID 2. MiFID 2 har genomförts i Sverige genom ändringar i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och det delegerade direktivet har genomförts i FI:s föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse. Riktlinjerna gäller från och med den 3 oktober 2023.

FI:s tillämpning av riktlinjerna

FI har meddelat Esma att FI kommer att följa riktlinjerna.

De uppdaterade riktlinjerna förtydligar kraven i regelverket genom att detaljera bland annat hur hållbarhetsrelaterade mål ska omhändertas i fastställande av målmarknad. Vissa förtydliganden har även gjorts till följd av den gemensamma tillsynsaktivitet som genomfördes under 2020.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer.