FI underrättar EU om nytt riskviktsgolv för kommersiella fastigheter

FI har inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen underrättat EU-kommissionen och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) att FI har för avsikt att införa riskviktsgolv för kommersiella fastigheter i enlighet med artikel 458 i tillsynsförordningen. Detta ersätter de nuvarande riskviktsgolven för exponeringar säkerställda med kommersiella fastigheter inom ramen för pelare 2. Åtgärden planeras att träda i kraft 30 september 2023.

Den kommersiella fastighetssektorn utgör stora risker för det finansiella systemet. Sektorn är stor, konjunkturkänslig och nära sammankopplad med det finansiella systemet. Skuldsättningen i sektorn är hög och svenska banker har stora exponeringar mot den. Betalningsproblem och obestånd hos fastighetsföretagen kan därför medföra stora kreditförluster för bankerna. Det kan påverka den finansiella stabiliteten. FI bedömer därför att det finns behov av en makrotillsynsåtgärd, i form av riskviktsgolv enligt artikel 458 i tillsynsförordningen, för att hantera dessa risker.

Införandet av riskviktsgolv via artikel 458 i tillsynsförordningen innebär att de nuvarande riskviktsgolven för exponeringar säkerställda med kommersiella fastigheter inom ramen för pelare 2 samtidigt tas bort. Det innebär att kapitalkraven för bankerna i nominella termer blir relativt oförändrade av den föreslagna åtgärden.