Förslag till föreskrifter om att lämna uppgifter till officiell statistik

FI föreslår att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:14) om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik ska upphävas och ersättas av nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till den officiella statistiken. Förslaget innebär endast mindre ändringar i förhållande till vad som gäller i dag.

I förslaget utvidgas tillämpningsområdet för föreskrifterna till att även omfatta risk- och utvecklingskapitalbolag (investmentföretag). Det preciseras därigenom vilka uppgifter som dessa företag ska lämna och när och hur de ska lämna dem. Statistiska centralbyrån (SCB) får på så sätt ett uttryckligt författningsstöd för att hämta in uppgifterna från investmentföretagen, vilket myndigheten har begärt att få.

De föreslagna föreskrifterna innebär att alla företag som omfattas av dem ska lämna något färre kvartalsuppgifter än de gör i dag. Förslaget innebär också att de koncerninterna finansinstituten och utlåningsföretagen kan rapportera uppgifterna något senare.

FI föreslår att de nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 april 2024.

Synpunkter på förslagen

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se senast den 21 december 2023. Ange diarienummer FI dnr 22-22920.

Frågor om remissen besvaras av Wiveca Wahlqvist Blumenthal på telefon 08-408 982 32 eller via mejl wiveca.wahlqvistblumenthal@fi.se.