Förslag till tekniska standarder för Eltif-förordningen

2023-05-26 | Fond Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har tagit fram ett utkast till nya regulatoriska tekniska standarder med anledning av ändringar i förordningen om långsiktiga investeringsfonder (Eltif-förordningen).

Esmas utkast innehåller förslag om bland annat följande:

  • kriterier för när användning av finansiella derivatinstrument enbart syftar till att säkra inneboende risker i Eltif-fondens andra investeringar
  • när en Eltif-fonds livslängd ska anses förenlig med varje enskild tillgångs livscykel − men även andra frågor om fondens policy för inlösen
  • förutsättningar för att använda matchningsmekanismen
  • kriterier för värdering av tillgångar i fonden som ska avyttras
  • redovisning av kostnader.

Förslaget är publicerat på Esmas webbplats (se länk nedan) där synpunkter kan lämnas fram till den 24 augusti 2023.