Förtydligande om hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter

2023-02-02 | Hållbarhet Nyheter

Från och med den 1 januari 2023 ska förköpsinformation för vissa finansiella produkter kompletteras med standardiserade mallar för hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Finansmarknadsaktörer ska, enligt EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288, använda de mallar som fastställs i bilagorna II och III när de lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar om finansiella produkter innan avtal ingås. Vi vill uppmärksamma finansmarknadsaktörer på att mallarna ska användas för de upplysningskrav som följer av artiklarna 8.1–8.2a och 9.1–9.4a i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) samt artiklarna 5 och 6 i taxonomiförordningen.

Notera även kraven i artikel 14 och 18 i EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 om finansmarknadsaktörernas presentation av upplysningar för finansiella produkter som ska lämnas innan avtal ingås.

Mallarna i bilaga II och III omfattar inte de upplysningskrav som följer av exempelvis artikel 6.1 i SFDR, dessa upplysningar ska lämnas på det sätt som framgår av artikel 6.3 i SFDR.

Det är finansmarknadsaktörernas ansvar att säkerställa att de lämnar alla de upplysningar och på det sätt som följer av SFDR, taxonomiförordningen och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288.