Nya regler om undantag från bestämmelser i aktiebolagslagen

Från och med i dag gäller nya lagregler om undantag från aktiebolagslagens bestämmelser om vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet.

Genom lagändringarna förtydligas att kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar, betalningsinstitut och vissa holdingföretag som ingår i ett kreditinstituts eller värdepappersbolags konsoliderade situation undantas från ovan nämnda bestämmelser i aktiebolagslagen.

Ändringarna har gjorts i syfte att tydliggöra att svenska aktier uppfyller kraven som ställs på kärnprimärkapitalinstrument i EU:s tillsynsförordning och att aktiekapital alltså ska få klassificeras som kärnprimärkapitalinstrument vid tillämpning av EU:s kapitaltäckningsregelverk. FI begärde ändringarna i en hemställan till regeringen (Finansdepartementet) i januari 2022.

Bakgrunden till lagändringarna är att Europeiska bankmyndigheten (EBA) har ifrågasatt om svenska aktier på grund av utformningen av regleringen om vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet i 18 kap. 11 § aktiebolagslagen uppfyller kraven i tillsynsförordningen för att klassificeras som så kallade kärnprimärkapitalinstrument. Tillsynsförordningen innehåller regler om kapitaltäckning och är direkt tillämplig inom EU.

De nya reglerna om undantag förs in i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2011:755) om elektroniska pengar och lagen (2010:751) om betaltjänster.

Länkar