Standarder för hållbarhetsredovisning klara för beslut i EU

Den 31 juli antog EU-kommissionen den slutliga versionen av ESRS − den första delegerade rättsakten som fastställer övergripande EU-standarder för rapportering av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade uppgifter. Nu återstår slutligt beslut i EU:s ministerråd och EU-parlamentet.

Under den senare halvan av augusti kommer ministerrådet och EU-parlamentet att få den slutliga versionen av ESRS. Ett slutgiltigt besked om att anta standarderna väntas i mitten eller slutet av oktober, om inte granskningstiden förlängs i ytterligare maximalt två månader. ESRS och de två bilagor som hör till träder i kraft tre dagar efter att de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

ESRS kompletterar EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering, CSRD, och bygger på den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering, Efrags (European Financial Reporting Advisory Group), förslag från november 2022.