Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut och klassificering av utländska kreditinstituts svenska filialer för 2024

I en promemoria presenterar FI resultatet av vår tillsynskategorisering av kreditinstitut och klassificering av utländska kreditinstituts svenska filialer för 2024.

FI gör årligen en tillsynskategorisering i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om översyn- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Kategoriseringen görs också för att visa hur FI tillämpar proportionalitet i sin tillsyn. FI genomför dessutom en klassificering av utländska kreditinstituts svenska filialer.

För kreditinstitut har följande förändringar skett jämfört med föregående år:

  • Danske Hypotek har flyttats från tillsynskategori 2 till 3.
  • Finans 24/7 Sverige har sedan föregående års tillsynskategorisering fått tillstånd att driva finansieringsrörelse medan Qred har beviljats banktillstånd. Baserat på storleken på bolagens balansomslutningar väljer FI att placera båda dessa bolag i tillsynskategori 4.

FI har sedan tidigare valt att kategorisera Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken, Swedbank och Nordea Hypotek i tillsynskategori 1.

För utländska kreditinstituts svenska filialer har följande förändring skett jämfört med föregående år:

  • Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige filial klassificeras som en betydande filial.

FI har sedan tidigare klassificerat Nordeas och Danske Banks svenska filialer som särskilt betydande filialer samt DNB:s svenska filial som en betydande filial.