Daniel Barr: Betydande samhällsnytta med ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

Mer information om hushållens tillgångar och skulder skulle ge bättre beslutsunderlag för tillsynsåtgärder och den ekonomiska politiken. Därför vill FI se ny statistik över hushållens tillgångar och skulder. Det framförde FI:s generaldirektör Daniel Barr när han i dag medverkade i ett panelsamtal anordnat av SNS och forskningsinstitutet Swedish House of Finance.

I dag saknas en heltäckande bild av de lån, andra skulder och tillgångar som enskilda svenska hushåll har. Det försvårar möjligheterna att analysera och hitta rätt åtgärder för finansiell stabilitet, ett starkt konsumentskydd och som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken.

I slutet av 2022 föreslog en statlig utredning (SOU 2022:51) ny statistikmed anonymiserad information om svenska hushållstillgångar och skulder. FI har välkomnat förslaget.

– Med bättre information om hushållens tillgångar och skulder skulle våra analyser och åtgärder, som till exempel bolånetaket och amorteringskraven, kunna bli mer träffsäkra, säger Daniel Barr, generaldirektör för FI.

I dag använder sig FI till stor del egeninsamlade stickprov. De ger en bra men inte fullständig bild av hushållens ekonomi. En orsak till det är att stickproven i de flesta fall enbart omfattar nya låntagare. FI har inte heller uppgifter om hushållens tillgångar, vilket är viktigt för att kunna bedöma hushållens betalningsförmåga och hur de påverkas av olika åtgärder.

– Att staten får mer komplett underlag för beslut om tillsynsåtgärder och den ekonomiska politiken är i grunden en fråga om samhällsnytta. De förslag som finns på bordet har utformats på ett sätt som tar hänsyn till de centrala delarna av invändningarna som har funnits mot den här informationsinhämtningen. Vi är dessutom öppna för att diskutera vidare om utformning av statistiken, säger Daniel Barr. 


Presstjänst
(Ej sms)