FI följer EU-riktlinjer för rapportering enligt Emir

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa Esma:s riktlinjer om överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt Emir (förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister) och förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering.

Riktlinjerna, som publicerades den 5 januari 2024, träder i kraft den 29 april 2024.
Riktlinjerna kommer att gälla för transaktionsregister (TR) som registrerats eller godkänts av Esma, för nationella behöriga myndigheter och för rapporterande motparter eller enheter som rapporterar för deras räkning.

Riktlinjerna innebär att den uppsättning riktlinjer om överföring av uppgifter mellan TR enligt Emir som tillämpats sedan den 16 oktober 2017 (ESMA70-151-1116) ändras på så sätt att ett antal av de gällande riktlinjerna erhåller nya lydelser (riktlinje 11, 15, 18, 19, 23 och 26) och ett antal helt nya riktlinjer tillkommer (riktlinje 30-–4). Genom dessa riktlinjer införs även en uppsättning helt nya riktlinjer om överföring av uppgifter mellan TR enligt SFTR (riktlinje 1-34).