FI följer riktlinjer för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering

2024-01-04 | Regler EBA Nyheter Marknad Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering enligt direktiv 2014/59/EU och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1075.

Den 11 oktober 2023 publicerade EBA riktlinjer för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering. Riktlinjerna berör två områden. För det första anger de hur företagen bör inkludera en sammanfattning av sin totala återhämtningskapacitet i enlighet med dels artiklarna 5 och 7 i direktiv 2014/59/EU och avsnitt A punkt 1 i bilagan till det direktivet, dels kapitel 1 avsnitt II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1075. För det andra anger riktlinjerna hur de behöriga myndigheterna bör bedöma företagens totala återhämtningskapacitet i enlighet med artiklarna 6 och 8 i direktiv 2014/59/EU och kapitel 1 avsnitt III i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1075.

Riktlinjerna gäller för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Riktlinjerna syftar till att klargöra vilka förväntningar som ställs på hur den totala återhämtningskapaciteten ska tas fram och redovisas i företagens återhämtningsplaner. Riktlinjerna anger även att FI ska genomföra en kritisk granskning av den totala återhämtningskapaciteten och beräkna en justerad återhämtningskapacitet. Utifrån detta kan FI identifiera förbättringsområden i företagens återhämtningsplaner.

För information om riktlinjerna för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering, se Riktlinjer för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering (2023-12-20).

Riktlinjerna börjar gälla 11 januari 2024 och ska tillämpas på institutens återhämtningsplanering 2024.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.