FI vill att företag ska fylla i enkät om intresse att erbjuda kryptotillgångstjänster

Enligt EU:s nya kryptoregelverk Mica kommer vissa företag att kunna erbjuda kryptotillgångstjänster inom EU efter att ha underrättat landets tillsynsmyndighet. FI vill nu få en bild av hur många företag i Sverige som planerar att erbjuda kryptotillgångstjänster enligt artikel 60 i Mica och ber därför företagen att svara på en enkät.

Enligt Mica-förordningen kommer bland annat kreditinstitut, värdepappersbolag och fondförvaltare kunna erbjuda kryptotillgångstjänster inom EU efter att ha underrättat den behöriga nationella tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige är FI. För mer information om samtliga företag som berörs och vilka krav som ställs, se artikel 60 i Mica-förordningen.

För att förstå i vilken utsträckning företag planerar att tillämpa artikel 60 i Mica-förordningen, det vill säga erbjuda kryptotillgångstjänster, har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) tagit fram en enkät.

Enkäten innehåller 16 frågor och beräknas ta cirka 15–30 minuter att besvara. Företag ombeds besvara enkäten senast fredagen den 26 juli. Det är frivilligt att besvara enkäten, men era svar är viktiga för att vi ska få en bild av hur intresset ser ut i Sverige.

Observera att om ni svarar "nej" på fråga 5 ("Avser ni att tillhandahålla tjänster relaterade till kryptotillgångar, med hänvisning till Mica:s anmälningsförfarande") så behöver ni inte besvara resterande frågor i enkäten.

Tack för er medverkan!