Redovisningstillsyn i Europa 2023

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har presenterat en rapport om den redovisningstillsyn som bedrivits under 2023 inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Denna årliga rapport ger, liksom tidigare års versioner, en översikt över de aktiviteter som Esma och de nationella tillsynsmyndigheterna bedrivit under det senast gångna kalenderåret och vilka aktiviteter som planeras för det innevarande kalenderåret. Detaljerad information lämnas om antalet undersökningar som utförts under 2023 och de tillsynsåtgärder dessa medfört.

Under 2023 har Esmas arbete med att harmonisera redovisningstillsynen i finansiell rapportering fokuserat på klimatrelaterade frågor med påverkan på finansiella rapporter, Rysslands invasion av Ukraina och det makroekonomiska läget. Inom hållbarhetsrapportering har Esma fokuserat på klimatrelaterade frågor, taxonomirelaterade upplysningar samt rapporteringsomfång och datakvalitet.

Tillsynsaktiviteterna under 2023 omfattade även alternativa nyckeltal och införandet av blocktaggning i Esef.