Klimatförändringar och finansiell stabilitet

Sverige och svenska finansföretag har ganska små exponeringar mot klimatrisker. I dagsläget är därför risken är låg för finansiella stabilitetsproblem.

Men det finns ett behov av ökad information och bättre transparens kring klimatrelaterade risker inom sektorn. Företagen behöver också utveckla stresstester och analyser för att se vilka konsekvenser som kan uppstå, och hur de kan förebyggas.  

Klimatrisker innebär ytterligare skäl för en god motståndskraft inom det finansiella systemet, bland annat genom att bankerna har rejäla kapitalbuffertar. Däremot bedömer inte FI att denna motståndskraft i dagsläget behöver höjas på grund av de risker som är förknippade med ett förändrat klimat.

Tillgången till information och transparens kring klimatrelaterade risker behöver ändå bli större inom finanssektorn. Exempelvis pekade FI:s rapport från i höstas om hur bankerna tar hänsyn till hållbarhet och miljö i sin kreditgivning på att kunder, marknad och myndigheter behöver bättre insyn i hur bankerna hanterar denna fråga. För detta krävs bland annat att det utvecklas enhetliga och accepterade mått och definitioner på risker och exponeringar.

Kunskaperna om på vilka sätt som klimatrisker kan påverka finansföretagen och det finansiella systemet behöver också utvecklas. För företagen innebär det bland annat att ta fram egna stresstester och scenarioanalyser för att få en ökad förståelse för vad sårbarheter för klimatförändringar konkret kan leda till och få indikationer om möjliga förebyggande åtgärder. Det är redan på gång på många håll, av rent affärsmässiga skäl. FI är berett att medverka här, exempelvis med olika former av samordningsinsatser.