Integrering av hållbarhet i företagsstyrningen

Hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter skiljer sig inte från övriga risker och möjligheter som kan kopplas till finansiella företags verksamhet. Hållbarhet är därför inget som ska hanteras i avgränsade delar av företagsstyrningen, utan bör vara en del av den. FI har i denna kartläggning studerat hur finansiella företag beskriver att de hanterar hållbarhetsaspekter i företagsstyrningen och hur frågorna integreras i verksamheten.

FI har kartlagt hur 67 företag i sin publika hållbarhetsinformation beskriver att de integrerar hållbarhet i företagsstyrningen. Eftersom kravet att upprätta hållbarhetsrapport är nytt från och med bokslutsåret 2017 faller det sig naturligt att kvaliteten på företagens hållbarhetsinformation är skiftande i början. Resultatet av kartläggningen indikerar att arbete med att integrera hållbarhet i företagsstyrningen pågår, men att det krävs fortsatt arbete hos många av företagen.

FI konstaterar att det ofta är svårt att utläsa hur hållbarhetspolicyer integreras i verksamheten och om dessa policyer får genomslag. Företagens beskrivningar av hur hållbarhetsrelaterade risker identifieras och hanteras är ofta otydliga och resultatet av kartläggningen kan indikera att företagen kommit olika långt i arbetet med dessa risker.

FI konstaterar vidare att det är svårt att jämföra företagens hållbarhetsrelaterade information eftersom det saknas enhetliga strukturer för hur sådan information ska presenteras. Transparensen begränsas också av att företagens hållbarhetsinformation ofta är utspridd i många olika dokument.

För att kunna bedöma hur långt företagen i praktiken har kommit med att integrera hållbarhet i företagsstyrningen krävs fortsatt dialog med företagen. I denna dialog kommer vi använda resultatet av kartläggningen, som har ökat FI:s kunskap inom hållbarhetsområdet.