Hur redovisar försäkrings- och tjänstepensionsföretag hållbarhetsinformation?

Hur jobbar försäkrings- och tjänstepensionsföretag som erbjuder sparandeförsäkringar med hållbarhetsrelaterade upplysningar på sina webbplatser och i sin förköpsinformation? Det har FI kartlagt och slutsatsen är att företagen hanterar upplysningskraven på olika sätt och att informationen i flera fall kan bli tydligare och mer konkret.

Många vill spara i hållbara produkter. Därför är det viktigt att konsumenten kan bilda sig en uppfattning om hur hållbarhetsrisker kan påverka avkastningen på sparandet, och hur sparandet kan bidra till en hållbar utveckling. I dag finns det krav på hur de finansiella företagen ska redovisa sin hållbarhetsinformation i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Kraven är till för att ge konsumenter ökad kunskap om bland annat hållbarhetsrisker, att förbättra jämförbarheten mellan finansiella produkter när det gäller hållbarhet och att minska risken för grönmålning, det vill säga att exempelvis sparandeförsäkringar framställs som mer hållbara än vad de egentligen är.

FI har tittat på hur 34 försäkrings- och tjänstepensionsföretag redovisar hållbarhetsinformation på sina webbplatser och i sin förköpsinformation. Vi kan utifrån kartläggningen bland annat konstatera följande:

  • Information om hur hållbarhetsrisker integreras i företagens verksamhet kan i flera fall bli tydligare och mer konkret.
  • Det finns skillnader i hur företag som erbjuder produkter där kunden själv väljer investeringsalternativ, såsom fond- och depåförsäkringar, hanterar upplysningskraven i förordningen.
  • Företagen bedömer att 68 procent av produkterna främjar hållbara egenskaper och därmed omfattas av upplysningskraven i artikel 8 i SFDR. Företagen lämnar i olika utsträckning de upplysningar som då krävs och anger brist på data som skäl till skäl till varför de inte kan lämna vissa upplysningar.

FI kan komma att analysera kvaliteten på de hållbarhetsrelaterade upplysningar företagen lämnar närmare.