FI publicerar den första Bankbarometern för 2023

FI presenterar i dag Bankbarometern, en rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. I rapporten presenterar vi siffror på bland annat utlåning, lönsamhet och finansiering fördelat på olika kategorier av banker och kreditmarknadsföretag. Rapporten är deskriptiv och har inte som syfte att bedöma stabiliteten i det svenska banksystemet. Vi ger ut Bankbarometern en gång i halvåret. Denna utgåva fokuserar på utvecklingen under andra halvåret 2022.

De svenska bankernas lönsamhet visar en positiv utveckling under andra halvåret 2022 efter en nedgång under det första halvåret 2022. Den genomsnittliga räntenettomarginalen för svenska banker är på den högsta nivån på flera år, även om det inte gäller för alla kategorier som nämns i denna rapport. Utvecklingen beror på att ränteintäkterna från bankernas utlåning har ökat betydligt snabbare än räntekostnaderna kopplade till bankernas inlåning. Svenska banker har fortsatt bättre lönsamhet än europeiska banker generellt, och skillnaden har ökat något under det senaste halvåret.

Tillväxttakten i utlåningen till allmänheten ökade något under det gångna året. Merparten av ökningen under 2022 kommer från utlåning till icke-finansiella företag.

Storbankerna har en dominerande andel av bolånemarknaden i Sverige men medelstora banker med fokus på bostadsutlåning tar fortfarande marknadsandelar på denna marknad.

Värdepappersbankernas avkastning på eget kapital har minskat markant och är nu tillbaka på de nivåer som uppmättes innan pandemin. En förklaring till det är att provisionsintäkter har minskat vilket dels förklaras av lägre aktivitet hos den typ av kunder som genererar courtage, dels lägre fondprovisioner som styrs av storleken på fondkapital.

Konsumtionskreditföretagen som grupp uppvisade ett försämrat resultat. Klarna utgör en stor del i denna kategori, och påverkar därmed också kategorins resultat under perioden. Exkluderar vi Klarna, uppvisar kategorin ett relativt stabilt resultat över det senaste året.