Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag. FI välkomnar de tids- och kostnadseffektiviseringar som förslaget kan antas få på näringslivet.

FI vill samtidigt uppmärksamma risken för att förändringarna skapar utrymme för ökat missbruk. Identifiering på distans, förenklade förfaranden och krav på snabb handläggning kan medföra ökad risk för penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier.

Mot den bakgrunden vill FI understryka vikten av att Bolagsverket får förutsättningar att genom föreskrifter och handläggning verka för att digitaliseringen försvårar, i stället för ger nya möjligheter till, brottslig användning. Därför ser FI de förslag som ger Bolagsverket möjlighet att genom ett riskbaserat arbetssätt i enskilda fall kräva personlig inställelse och i de situationer då det är påkallat förlänga handläggningstiden som nödvändiga delar av helheten.