Promemorian Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Finansinspektionen (FI) avstyrker regeringens lagförslag om nya regler för viss gräsrotsfinansiering.

Skälet till att FI avstyrker promemorians förslag är vi inte ser något behov av de föreslagna bestämmelserna. Vi ser även betydande risker ur ett konsumentskyddsperspektiv med den finansieringsmodell som föreslås. Dessutom förutsätts att FI skriver långtgående föreskrifter, utan närmare anvisningar om vad dessa ska innehålla. För det fall att regeringen väljer att omarbeta förslaget lämnar FI ett antal specifika synpunkter.

Laddar sidan