Remissvar: En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag.

De bestämmelser som införts om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning fyller enligt utredningen sin funktion och det finns inte behov av ytterligare reglering. I betänkandet konstateras också att det inte förekommer särskilda problem i finansbranschen när det gäller telefonförsäljning som pekar på ett behov av ändrad reglering. FI har inga synpunkter och tillstyrker förslaget.

Laddar sidan