Remissvar: Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag.

Utredningen består av fyra delar:

  1. En ny lag om skyldighet för stora företag att offentliggöra inkomstskatteuppgifter som innebär att multinationella företag som bedriver verksamhet i EU och har en omsättning som överstiger 750 miljoner euro (motvärde 8 mdr i den svenska lagstiftningen) i en särskild, årlig, rapport ska offentliggöra den skatt de betalar tillsammans med annan relevant skatterelaterad information.
  2. En modernare koncerndefinition som innebär att man EU-anpassar koncerndefinitionen som finns reglerad i 1: a kap. 4 § årsredovisningslagen.
  3. En ny uppställningsform för eget kapital för vissa företag som innebär att det införs en ny uppställningsform för eget kapital i årsredovisningslagen för kategorin övriga företag och detta berör i huvudsak stiftelser, ideella föreningar och samfällighetsföreningar.
  4. En del företag ska kunna välja hur de redovisar vissa finansiella skulder enligt internationella redovisningsstandarder, IFRS 9, när de tillämpar årsredovisningslagen.