Remissvar: Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI ser positivt på att det skapas bättre förutsättningar för att effektivisera samarbetet mellan myndigheter och företag genom samverkan. FI ser att ett ökat samarbete och informationsutbyte bidrar till att stärka den samlade motståndskraften mot penningtvätt och finansiering av terrorism i samhället.

Förslagen till de författningsändringar som nu föreslås utgår ifrån Penningtvättsutredningen från 2021 som innehöll en analys av vilka åtgärder som behövs för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI anser att de förslag till författningsändringar som presenteras i utkastet till lagrådsremiss är ägnade att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan verksamhetsutövare och myndigheter på penningtvättsområdet.

Förslagen i utkastet innebär ett mer begränsat samarbete och informationsutbyte mellan verksamhetsutövare och myndigheter än vad som föreslogs i Penningtvättsutredningens. Därför anser FI att det är angeläget att utvärdera de föreslagna ändringarna om samverkan efter tre år, i likhet med vad som föreslås i utkastet. Det gäller särskilt kretsen av företag som ska kunna delta i en sådan samverkan.

FI har i övrigt endast vissa lagtekniska synpunkter på förslagets utformning.

Laddar sidan