FI:s arbete med hållbarhetsfrågor 2017

FI har under 2017 arbetat med frågor kring det internationella arbetet med att skapa enhetliga definitioner, mätmetoder, fört diskussion med delar av finansbranschen om scenarioanalyser som verktyg för att identifiera risker, och med olika konsumentrelaterade frågor med fokus på hållbarhetsinformation inom fondsparande.

FI fick i årets regleringsbrev ett antal uppdrag inom klimat- och hållbarhetsområdet. Nu rapporterar FI till regeringen vad som myndigheten har gjort på detta område under 2017.

Alla redovisade aktiviteter kopplar direkt till de uppdrag som gavs. Som ett led i arbetet att integrera klimatrelaterade risker i det löpande tillsynsarbetet, har FI därutöver bland annat gjort en intern kartläggning av potentiella tillsynsaktiviteter med fokus på klimatrelaterade risker.

Läs mer