FI:s arbete med hållbarhetsfrågor 2018

FI har under 2018 genomfört ett antal tillsynsaktiviteter på området, bland annat när det gäller information om hållbarhet på den svenska fondmarknaden. Under året har arbetet inriktats på att integrera hållbarhetsfrågorna i den löpande tillsynen, ett arbete som kommer att fortsätta och intensifieras. Därutöver har FI tagit en pådrivande roll i det allt intensivare internationella arbetet, som är en förutsättning för att komma vidare i ett antal viktiga frågor på området.

FI fick i årets regleringsbrev ett antal specifika uppdrag som syftar till att bidra till en hållbar utveckling. Nu rapporterar FI till regeringen vad som myndigheten har gjort på detta område under 2018.

Framöver förutser FI ett tydligt skifte av tyngdpunkten i arbetet, med mindre tonvikt på specifika hållbarhetsrelaterade undersökningar till en successiv integrering av hållbarhetsaspekter i den löpande tillsynen.