Förutsättningar för nya bolåneaktörer

Sveriges traditionella bankbaserade modell för att ge och finansiera bolån utmanas av aktörer med alternativa finansieringsmodeller.

Ökad konkurrens på bolånemarknaden är i grunden positivt. Det får dock inte ske på bekostnad av de konsument- och stabilitetsintressen som regelverket är avsett att tillvarata och som FI som tillsynsmyndighet har i uppdrag att övervaka.

I promemorian nedan beskriver Finansinspektionen några grundläggande förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att nya bolåneaktörer inte ska bidra till ökade risker för enskilda konsumenter eller det finansiella systemet.

FI kommer särskilt att beakta dessa förutsättningar vid tillståndsprövning och i tillsynen av aktörer på bolånemarknaden.