Ett ramverk för konsumentskyddet

Finansinspektionen (FI) har i uppdrag att verka för ett högt konsumentskydd. Vi definierar det som att stabila finansiella företag erbjuder konsumenter ändamålsenliga och kostnadseffektiva tjänster och produkter. Ett högt konsumentskydd innebär också att konsumenterna ska kunna lita på att företagen inte utnyttjar deras informations- och kunskapsunderläge och att produkterna utgår från deras behov och förutsättningar.

Konsumenter befinner sig generellt i ett informations- och kunskapsunderläge på finansmarknaden. Dessutom kan finansiella produkter vara svåra att utvärdera. Exempelvis kan konsumenten upptäcka hur bra eller dålig en produkt faktiskt varit först en lång tid efter köpet. Ofta handlar det också om finansiella beslut som konsumenten tar sällan och som kan ha stor påverkan på hens ekonomi. Dessa beslut kan i förlängningen innebära kostnader även för det allmänna. Därför behöver det finnas skydd för konsumenterna på finansmarknaden. Konsumentskydd är också nödvändigt för att säkerställa ett grundläggande förtroende för det finansiella systemet.

FI har i uppdrag att arbeta för ett högt konsumentskydd på finansmarknaden. FI:s ramverk för konsumentskydd beskriver vad ett högt konsumentskydd är och hur vi ser på vårt konsumentskyddsuppdrag. Här tydliggör vi hur vi ser på målen för konsumentskyddet och vilka krav som måste uppfyllas för att vi ska komma dit.

För konsumenter handlar ett högt konsumentskydd om att företagen erbjuder ändamålsenliga och kostnadseffektiva finansiella produkter och tjänster. Det vill säga att produkter och tjänster är anpassade utifrån konsumenters behov och förutsättningar samtidigt som kostnaderna står i proportion till värdet för konsumenterna. Konsumenterna ska också kunna känna sig trygga i att de finansiella företagen tar ansvar och utgår från konsumenternas behov och förutsättningar, och inte företagens egna vinstintressen.

För att uppnå ett högt konsumentskydd ska därför tre övergripande villkor vara uppfyllda:

  • Konsumenternas tillgångar hos företag på finansmarknaden är säkra och företagen följer ingångna avtal. Företagens tjänster är säkra och tillgängliga.
  • Konsumenterna får relevant och tydlig information.
  • De finansiella företagen visar omsorg om konsumenterna och utgår från deras behov och förutsättningar.

FI:s verktyg för att nå detta mål är att ge tillstånd till företag, utöva tillsyn, utfärda förelägganden och sanktioner, besluta om regler samt ha en dialog med branschen.

Alla dessa verktyg förutsätter att vi tydligt kommunicerar vad vi förväntar oss av de företag som har tillstånd att driva finansiell verksamhet.

FI vill tydligt betona vikten av att företagen tar hänsyn till konsumenternas behov och förutsättningar när de utvecklar och säljer finansiella produkter samt lämnar information till konsumenter. Det är en naturlig del av ett modernt konsumentskydd på finansmarknaden.

Ramverket togs första gången fram 2017 och uppdaterades 28 oktober 2021.