FI:s ansats för att bedöma lämplig kapitalbasnivå i svenska banker (pelare 2-vägledning)

FI har beslutat om en övergripande ansats för att bedöma storleken på en banks så kallade pelare 2-vägledning. Ansatsen bygger på en prövning i två led med utgångspunkt i ett känslighetsbaserat stresstest.

OBS! En uppdaterad ansats publicerades den 31 maj 2023 och ersätter denna version. Se länk nedan.

Som en del i att EU:s nya kapitaltäckningsregelverk införs i Sverige, kan FI fastställa en pelare 2-vägledning för varje bank som omfattas av tillsynslagen.

FI ska bedöma vad som är en lämplig nivå på bankens kapitalbas för att till exempel täcka risker och hantera framtida stressade situationer – utöver vad som redan täcks av minimikraven, de särskilda kapitalbaskraven och det kombinerade buffertkravet, eller kravet på en bruttosoliditetsbuffert. Om vi kommer fram till att en bank behöver mer kapital ska banken underrättas om det genom pelare 2-vägledningen.

Den 15 februari skickade FI en promemoria om pelare 2-vägledningen på remiss. I den beslutspromemoria som nu publiceras har vi beaktat de inkomna svaren.

Stresstest som utgångspunkt

FI kommer att utgå från ett stresstest för att bedöma storleken på det kapital som banken kommer att underrättas om i vägledningen. Därtill kan FI komma att inkludera andra komponenter i vägledningen. I den här promemorian redogör vi för den övergripande ansats som vi kommer att tillämpa för att bedöma pelare 2-vägledningen. Ansatsen bygger vidare på de besked som FI lämnade i november 2020 i promemorian "Nya kapitalkrav för svenska banker".

En ansats i två led

I det första ledet genomför vi ett känslighetsbaserat stresstest som beräknar vilken minskning av kapitalrelationen banken skulle kunna drabbas av, utifrån en rad antaganden och metodval. Utfallen från stresstestet kommer att avrundas till olika intervall. Därefter följer ett andra led där vi väger in andra kvantitativa och kvalitativa bedömningsgrunder. Den slutliga pelare 2-vägledningen kommer att fastslås utifrån en samlad bedömning.

Troliga utfall

I linje med vad FI tidigare kommunicerat bedömer vi att för de flesta banker kommer vägledningen att uppgå till 1,0–1,5 procent av de riskvägda tillgångarna och 0,2–0,5 procent av exponeringsbeloppet för bruttosoliditet. För vissa banker kan vägledningen dock komma att hamna på andra nivåer.

Ikraftträdande och tillämpning

FI kommer att tillämpa den nya ansatsen från och med att vi genomför årets översyn- och utvärderingsprocess. De företag som berörs är de som omfattas av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.