Uppdaterad ansats för att bedöma pelare 2-vägledning för svenska banker

Finansinspektionen har beslutat om en uppdaterad ansats för att bedöma storleken på pelare 2-vägledningen för svenska banker. Den uppdaterade metoden innehåller bland annat nya intervall och en övre gräns för hur mycket utfallet från det känslighetsbaserade stresstestet kan bidra till den slutliga vägledningen.

Som en följd av att EU:s nya kapitaltäckningsregelverk infördes i Sverige under åren 2020 och 2021 ska Finansinspektionen fastställa en så kallad pelare 2-vägledning för svenska banker. Under våren 2021 beslutade FI om en metod för att bestämma pelare 2-vägledningens storlek.

Den 4 april 2023 skickade vi ut en remiss med förslag på ett antal mindre förbättringar och uppdateringar av metoden för pelare 2-vägledningen. Efter att ha beaktat de svar som kom in har FI nu beslutat den metod som ska gälla framöver. Alla detaljer finns beskrivna i beslutspromemorian nedan.

Den övergripande metoden

FI ska i samband med en översyn och utvärdering (ÖUP) av ett institut bedöma vad som är en lämplig nivå på bankens kapitalbas för att till exempel täcka risker och hantera stressade scenarier som inte täcks av minimikraven, de särskilda kapitalbaskraven (pelare 2-kraven) och det kombinerade buffertkravet eller kravet på en bruttosoliditetsbuffert. Om vi kommer fram till att en bank behöver mer kapital ska banken underrättas om det genom en pelare 2-vägledning.

FI utgår från ett känslighetsbaserat stresstest som beräknar vilken minskning av kapitalrelationen banken skulle kunna drabbas av utifrån en rad antaganden och metodval. Efter att ha gjort eventuella institutsspecifika justeringar av stresstestet avrundas utfallet till olika intervall. Därefter väger FI in andra kvalitativa bedömningsgrunder. Den slutliga pelare 2-vägledningen kommer att fastslås utifrån en samlad bedömning.

Huvudsakliga förändringar

Den uppdaterade metoden innehåller bland annat nya intervall för både den riskbaserade vägledningen och bruttosoliditetsvägledningen samt en övre gräns för hur mycket utfallet från det känslighetsbaserade stresstestet kan bidra till den slutliga vägledningen. Utöver detta har beskrivningarna av själva processen uppdaterats och det har gjorts några mindre uppdateringar av stresstestmetoden.

Ikraftträdande och tillämpning

Den uppdaterade ansatsen kommer att tillämpas från den 31 maj 2023 och ersätter den tidigare metoden "Övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker" (FI dnr 20-28036) från 2021.

De företag som berörs är kreditinstitut som omfattas av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.