Erik Thedéen: Likviditetsrisk i fonder är en styrelsefråga

Finansinspektionen (FI) anser att likviditetsrisker i fonder måste hanteras bättre för att den finansiella stabiliteten inte ska hotas.

En välfungerande fondmarknad är viktig för den finansiella stabiliteten. Stabilare fonder stärker dessutom konsumentskyddet. Hanteringen av likviditetsrisk är ett så angeläget ämne att det bör ligga högt på agendan för styrelsen för varje fondförvaltare. Det sa FI:s generaldirektör Erik Thedéen på konferensen Fondagen 2021 i dag.

  • Datum: 2021-09-27
  • Talare: Erik Thedéen
  • Möte: Fonddagen 2021

Under pandemins inledning uppstod det problem med likviditeten i företagsobligationer. Det kan ske igen och ingen av oss kan veta vilket tillgångsslag som nästa gång kommer under press. Det skulle till exempel kunna vara aktiefonder eller småbolagsfonder. Kontentan är att samtliga fondförvaltare bör se över sin hantering av likviditetsrisk.

När det uppkom stora störningar på marknaden för svenska företagsobligationer våren 2020 ökade utflödena särskilt från företagsobligationsfonder. Samtidigt blev det svårt att handla med obligationer på marknaden. En del fonder fick problem att få fram tillräckligt med likviditet för att möta kundernas inlösen, och det blev svårt att värdera fondtillgångarna. Ett antal fondförvaltare senarelade därför inlösen av andelar i företagsobligationsfonder. Fondspararna kunde då inte sälja sina fondandelar på en gång utan fick vänta till fonden var öppen för handel igen.

De företag som lånar på obligationsmarknaden kunde inte ge ut nya obligationer när marknaden stannade upp. I en del fall innebar det att företagen fick vända sig till bankerna för att få lån för att kunna återbetala förfallande obligationer. På så sätt riskerade bankerna att dras in i den finansiella oron.

Händelserna under pandemins inledning visade hur tätt sammankopplade fonderna är med resten av det finansiella systemet, både inom landet och över gränserna, och hur viktiga fonderna har blivit när det gäller finansieringen av stora delar av svenskt näringsliv.

Turbulensen våren 2020 innebar inte att den finansiella stabiliteten rubbades tack vare stödåtgärder från staten och Riksbanken. Men det som skedde visade att den svenska företagsobligationsmarknaden kan utgöra ett stabilitetshot. Det krävs insatser från olika marknadsaktörer för att minska denna risk och fonderna har en nyckelroll.

Samtliga fondförvaltares styrelser bör skyndsamt påbörja arbetet med att se över om förvaltaren uppfyller FI:s krav och rekommendationer på likviditetsområdet och vilka åtgärder som annars bör vidtas. Varje styrelse behöver förstå vilka likviditetsrisker som bolagets fonder tar och varifrån riskerna kommer. Stresstester är ett användbart instrument för att fånga riskerna både i inlösenmönster och i tillgångarnas likviditet.

Efter själva analysen av riskerna och gjorda stresstester måste styrelsen ta en diskussion om vilken aptit på likviditetsrisk man vill ha och vilka åtgärder som bolaget bör vidta för att hamna på den önskade nivån. Likviditetsfrågorna bör sedan kontinuerligt följas upp av styrelsen.