FFFS 2009:3

Föreskrifter om ägar- och ledningsprövning

Upphävd 2023-07-18 se FFFS 2023:12

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar vilka uppgifter ett finansiellt företag ska lämna till Finansinspektionen vid vissa större förvärv av andelar i kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsföretag. De anger också vilka uppgifter en kvalificerad ägare i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet ska lämna in till FI. Slutligen regleras vilka uppgifter ett försäkringsföretag ska lämna FI vid prövning av personer i dess ledning.

Bilagorna innehåller en uttömmande förteckning över vilken information som ska lämnas FI i ovan nämnda situationer. Det finns möjlighet till undantag om informationen inte motsvarar den nytta FI har av den vid prövningen, eller om kraven inte är anpassade till den som är förvärvare och till förvärvets art.

Ändringar i grundförfattningen

Genom ändringarna införs ett krav på att uppgifter ska lämnas om företag som ingår i en konsoliderad situation, enligt värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU), läggs till i bilagorna med anledning av att den nya förordningen. Även mindre redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:15

Föreskrifternas och de allmänna rådens tillämpningsområde utökas till att även omfatta företag som driver verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Ändringarna gäller från 1 januari 2017.

Finansinspektionen beslutar om ändrade föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning. De nya reglerna innebär att juridiska och fysiska personer ska informera om alla sanktionsbeslut som har riktats mot dem, även beslut som är äldre än tio år. Den tidsbegränsning som fanns tidigare slopas i de nya föreskrifterna. Informationen om sanktionsbeslut lämnas i blanketterna för ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning, som är bilagor till bl.a. FI:s föreskrifter (FFFS 2009:3) om prövning av ägare och ledningspersoner.

De nya reglerna träder i kraft den 1 november 2016. ändr. 2016:24

Ändringarna innebär att föreskrifterna inte längre gäller för försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och pensionsstiftelser. För dessa institut gäller i stället bestämmelserna om lämplighetsprövning i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016. ändr. 2015:17

FI justerar termer och begrepp i bilagorna så att de överensstämmer med de som används i tillsynsförordningen. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:19

Med ändringarna utökas föreskrifterna till att även omfatta svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. ändr: 2014:10

Rättelseblad

Ett fel har upptäckts i Finansinspektionens ändringsföreskrift (FFFS 2014:10) om ägar- och ledningsprövning.

Felet gäller ingressens hänvisning till förordningen. Eftersom felet är av saklig betydelse har Finansinspektionen beslutat att publicera ett rättelseblad som ersätter sidan 1 av den tidigare utgivna ändringsföreskriften.

Med ändringarna utökas föreskrifterna till att även omfatta den ansvariga för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar i ett institut för elektroniska pengar. Vidare tas betalningsinstitut bort ur den bestämmelse som anger vilka företag, utanför EES, som ska lämna viss information när de ansöker om tillstånd att etablera filial i Sverige, eftersom ett utländskt företag inte kan göra detta via sin filial.

Ändringarna börjar gälla den 1 december 2011. ändr. 2011:52

Med ändringarna utökas föreskrifterna till att även omfatta försäkringsföreningar. Med ändringarna anpassas regelverket till den nya försäkringsrörelselagen. Föreskriften börjar gälla den 1 maj 2011. ändr. 2011:23

Med ändringarna utökas föreskrifterna till att även gälla betalningsinstitut. Förutom ledningsprövning av styrelse och vd så ska även den ansvariga för betaltjänstverksamheten hos ett betalningsinstitut prövas. ändr. 2010:6

Dokument

Ändringar

Läs mer