Avgifter

Avgifter för bank- och kreditverksamhet samt elektroniska pengar och betaltjänster. Om avgifterna som anges här på webbplatsen avviker från de avgifter som anges i förordningen gäller avgifterna i förordningen.

Lagar och förordningar

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Sparbankslagen

Ärende Avgift
Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (3 kap. 3 §, 4 kap. 2 § och 6 kap. 6 §) 4 000
Medgivande att inte utse verkställande direktör (3 kap. 4 §) 4 000
Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (6 kap. 17 §) 15 000
Tillstånd att verkställa fusionsavtal (7 kap. 5 §) 15 000
Tillstånd att verkställa beslut om ombildning till bankaktiebolag med eller utan godkännande av stiftelseförordnande (8 kap. 6 §) 15 000

 Upp till menyn

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ärende Avgift
Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång (4 kap. 2 § 1) 4 000
Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 3) 4 000
Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 2) 4 000

Upp till menyn

Den upphävda lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Ärende Avgift
Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat (1 kap 14 §) 35 000
Medgivande till utsträckning av tiden innan uppsägning av medlemskap får ske (3 kap. 4 §) 15 000
Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (6 kap. 3, 4 och 14 §§ samt 9 kap. 8 §) 4 000
Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande
(9 kap. 18 §)
15 000
Tillstånd att verkställa fusionsavtal (10 kap. 5 §) 15 000

 Upp till menyn

Lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Ärende Avgift

Ansökan av fysisk person som avser att ägna sig åt valuta-växling eller annan finansiell verksamhet i form av yrkes-mässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (2 §)

35 000

Ansökan av fysisk person som avser att ägna sig åt annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta (2 §)

46 000
Ansökan av juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5–12 lagen om bank- och finansieringsrörelse (2 §) 46 000
Ansökan av juridisk person som avser att ägna sig åt annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta (2 §) 65 000
Anmälan av finansiellt institut om direkt eller indirekt förvärv av aktier i institutet (3 § tredje stycket) 6 500

 Upp till menyn

Lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Ärende Avgift
Godkännande av avvecklingssystem (3 §) 65 000
Likställande av avvecklingssystem (9a §) 65 000 

 Upp till menyn

Bokföringslagen (1999:1078)

Ärende Avgift
Anmälan om plats för förvaring av maskinläsbara medier utomlands (7 kap. 3 a §) 2 300
Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §) 4 000
Tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (7 kap. 7 §) 4 000

Upp till menyn

Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Ärende Avgift
Tillstånd att beräkna premieindex och skadeindex enligt principerna för årsredovisningen med stöd av 8 § andra stycket 10 000

 Upp till menyn

Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Ärende Avgift
Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §) 350 000
Medgivande att använda vissa tillgångar som fyllnadssäkerheter (3 kap.2 § första stycket) 15 000
Medgivande att andelen fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent (3 kap. 2 § tredje stycket) 15 000

 Upp till menyn

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ärende Avgift
Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse (1 kap. 8 §) 15 000
Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §) 4 000
Godkännande av bolagsordning/stadgar/reglemente
och tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse
(3 kap. 2 §)
850 000
Godkännande av ändring i bolagsordning/stadgar/regle-
mente (3 kap. 4 §)
6 500
Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES
att driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i
Sverige (4 kap. 4 §)
850 000
Anmälan av kreditinstitut utanför EES om representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §) 6 500
Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §) 15 000
Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (5 kap. 3 §) 4 000
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (5 kap. 4 §) 15 000
Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §) 15 000
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§) 350 0001 800 000
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt inte skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§)

150 000 -

450 000

Prövning av av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§) 90 000
Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd för kreditinstitut (6 b kap. 3 §) 90 000600 000
Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för kreditinstitut (6 b kap. 11 §) 15 000
Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 §) 15 000
Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §) 22 000
Prövning om en delegat/anställd har ledande ställning (8 kap. 5 §) 4 000
Medgivande att vara stiftare (10 kap. 1 §) 4 000
Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 §) 4 000
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett bankaktiebolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (10 kap. 8 b §) 15 000
Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (10 kap. 13 §) 15 000
Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§) 90 000
Tillstånd att bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sin firma (10 kap. 36 §) 4 000
Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan
stat (10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §)
35 000
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i en kreditmarknadsförening som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap. 6 b §) 15 000
Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion
(12 kap. 14 §)
15 000
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 §) 28 000

 Upp till menyn

Den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Ärende Avgift
Anmälan av företag som driver inlåningsverksamhet om direkt eller indirekt förvärv av aktier i företaget (6 § tredje stycket) 6 500
Registrering av företag som driver inlåningsverksamhet (7 §) 46 000

 Upp till menyn

Aktiebolagslagen (2005:551)

Ärende Avgift
Undantag från 21 kap. 1,3 eller 5 § (21 kap. 8 §) 4 000
Undantag från förteckning över lån (21 kap. 10 §) 2 300

 Upp till menyn

Lagen (2010:751) om betaltjänster

Ärende Avgift
Anmälan från företag som driver verksamhet enligt 1 kap. 6 a § 1 eller 7 § första stycket 8 (1 kap. 9 §) 22 000
Ansökan från juridisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) 120 000
Ansökan från fysisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) 90 000
Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §) 22 000
Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 §) 200 000
Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att tillhandahålla ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 §) 22 000
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett betalningsinstitut (2 kap. 8 §) 28 000
Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 § tredje stycket) 10 000
Juridisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) 15 000
Juridisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) 22 000
Juridisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §) 28 000
Fysisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) 10 000
Fysisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) 15 000
Fysisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §) 22 000
Betalningsinstituts underrättelse om 1–10 ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) 15 000
Betalningsinstituts underrättelse om 11–49 ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) 22 000
Betalningsinstituts underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) 28 000
Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 19 §) 15 000
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 21 §) 15 000
Ansökan om tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 23 §) 15 000
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §) 4 000

 Upp till menyn

Lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Ärende Avgift
Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §) 200 000
Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) 120 000
Underrättelse från registrerad utgivare om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §) 22 000
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett institut för elektroniska pengar (3 kap. 4 §) 28 000
Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 §) 10 000
Anmälan av 1–10 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §) 15 000
Anmälan av 11–49 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §) 22 000
Anmälan av 50 eller fler betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §) 28 000
Underrättelse om 1–10 ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §) 15 000
Underrättelse om 11–49 ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §) 22 000
Underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §) 28 000
Underrättelse om filialetablering inom EES ( 3 kap. 20 §) 15 000
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 22 §) 15 000
Tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 24 §) 15 000
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §) 4 000
Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta filial i Sverige (3 kap. 28 §) 150 000

Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

Ärende Avgift
Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 8.3) 850 000
Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalbaskrav m.m. (artikel 9) 15 000
Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18) 15 000
Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaserade kraven m.m. (artikel 19.2) 15 000
Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapital innan stämmobeslut föreligger (artikel 26.2) 6 500
Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapitalinstrument (artikel 26.3) 22 000
Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital vid krissituationer (artikel 31) 46 000
Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner (artikel 41) 15 000
Tillstånd att inte dra av innehav av kapitalbasinstrument i en enhet i den finansiella sektorn (artikel 49.1) 15 000
Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73) 15 000
Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76) 15 000
Tillstånd för reducering av kapitalbasen (artiklarna 77.1 och 78) 35 000
Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta omkostnader (artikel 97) 15 000
Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113) 15 000
Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143) 850 0003 900 000
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143) 600 0003 900 000
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143) 1 300 0003 900 000
Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 143) 35 000850 000
Tillstånd att tillämpa en grundläggande eller avancerad internmetod på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis införande (artikel 143) 35 0001 300 000
Ansökan om godkännande av utrullningsplan (artikel 148) 28 000
Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (artikel 149) 28 000
Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod (artikel 149) 28 000
Medgivande till undantag från användning av en internmetod vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser (artikel 150) 28 000
Undantag från att beräkna och erkänna riskvägda exponeringsbelopp för utspädningsrisken för en typ av exponering som förorsakas av förvärvade företags- eller hushållsfordringar (artikel 157.5) 15 000
Tillstånd att använda metoden med interna modeller för ramavtal om nettning (artikel 221) 28 000
Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska anses överförd till tredje part (artiklarna 243 och 244) 15 000
Anmälan om överföring av betydande kreditrisk (artikel 248) 15 000
Tillstånd att tillämpa annan behandling för att fastställa konverteringsfaktor gällande förtida amorteringar som avser värdepapperiseringar av obekräftade hushållsexponeringar (artikel 256) 15 000
Tillstånd för institut som inte är originator att använda den formelbaserade metoden vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp vid värdepapperiseringar (artikel 259) 15 000
Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod (artikel 262) 15 000
Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av exponeringsbelopp gällande likviditetsfaciliteter (artikel 263) 15 000
Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att beräkna exponeringars värde (artikel 283) 35 0001 300 000
Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 283) 35 000600 000
Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296) 35 000
Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga om räntekontrakt (artikel 298) 15 000
Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid beräkning av kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312) 15 000200 000  
Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312) 850 0002 300 000
Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller metodändring i del av den internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312) 35 000850 000
Anmälan om metodändring i del av den internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312) 15 000200 000
Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (artikel 313) 15 000200 000
Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till basmetoden eller schablonmetoden (artikel 313) 15 000200 000
Tillstånd att använda en kombination av olika metoder vid beräkning av kapitalbaskrav för operativa risker (artikel 314) 35 000850 000
Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av basmetoden (artikel 315) 15 000200 000
Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av schablonmetoden (artikel 317) 15 000200 000
Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter (artikel 329) 35 000850 000
Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av positioner som avser derivatinstrument (artikel 331) 35 000850 000
Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om tillgångar uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar (artikel 336) 15 000200 000
Tillstånd för andra institut än institut som är originatorer att använda formelbaserad metod vid beräkning av kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument (artikel 337) 15 000
Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av totala nettopositioner i valuta (artikel 352) 15 000200 000
Tillstånd att undanta positioner som ett institut avsiktligt har skaffat för att säkra sig mot kursförändringars negativa påverkan på dess kvoter enligt artikel 92.1 från beräkning av öppna nettopositioner i valuta (artikel 352.2) 15 000200 000
Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för nära sammanhängande valutor (artikel 354) 15 000
Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av särskilda instrument (artikel 358) 35 000850 000
Anmälan om användning av utökad löptidsmetod (artikel 361) 15 000
Tillstånd att använda intern modell för att beräkna kapitalbaskrav för en eller flera riskkategorier (artikel 363) 600 0002 300 000
Tillstånd för ändringar i användningen av interna modeller som institut har tillstånd att använda, utvidgning av användningen av interna modeller särskilt för ytterligare riskkategorier samt den första beräkningen av stressjusterade Value-at-Risk-värden (artikel 363) 35 000850 000
Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna utfallstest och multiplikationsfaktorer (artikel 366) 15 000
Tillstånd gällande omfattningen för den interna IRC modellen (artikel 373) 35 000850 000
Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel (artikel 377) 35 000850 000
Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett begränsat antal mindre portföljer (artikel 383) 15 000200 000
Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar (artikel 396) 15 000
Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g) 15 000
Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h) 15 000
Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter vid beräkning av exponeringsvärden enligt artikel 395.1 (401.2) 15 000
Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel (artikel 422.8) 120 000
Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 422.8 (artikel 422.9) 850 000
Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel (artikel 425.4) 120 000
Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 425.4 (artikel 425.5) 850 000

Beviljande av en högre eller lägre faktor för beräkning inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem (artikel 428h)

46 000

Tillstånd att tillämpa en förenklad beräkning av stabil
nettofinansieringskvot (artikel 428ai första stycket)

6 500
Tillstånd att avstå från att i exponeringsmått inbegripa vissa exponeringar (artikel 429.7) 22 000
Förhandstillstånd att dra tillbaka beslut i fråga om arrangemang enligt artikel 473a (artikel 473a.9)   22 000
Tillstånd att beräkna bruttosoliditetsgrad vid kvartalets utgång (artikel 499.3) 15 000

Upp till menyn

Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Ärende Avgift
Ansökan om tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter (4 §) 65 000
Ansökan om tillstånd för utländskt företag att driva viss verksamhet med konsumentkrediter från filial i Sverige (8 §) 65 000
Ansökan om tillstånd för ett svenskt företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter att inrätta filial i ett annat land (9 §) 15 000
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter (10 §) 28 000
Godkännande av ändring i bolagsordning eller stadgar (11 §) 10 000

 Upp till menyn

Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Ärende Avgift
Godkännande av finansiella holdingföretag och blandade
finansiella holdingföretag (1 kap. 7 och 8 §§)
200 000
Undantag från kravet på godkännande av finansiella
holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag
(1 kap. 7 och 9 §§)
90 000
Undantag från krav på styrformer, processer och rutiner för dotterföretag som är etablerade i ett land utanför EES (3 kap. 4 §) 15 000
Undantag från vissa krav som gäller för ett blandat finansiellt holdingföretag (4 kap. 10 §) 28 000

 Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG

Ärende Avgift 
Begäran om förlängning i fråga om återutnämning av den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget för en ytterligare uppdragstid (artikel 17.6) 46 000
Ansökan om fastställande av det datum som ska vara utgångspunkten för beräkningen av revisionsuppdragets varkaktighet (artikeln 17.8) 46 000

Upp till menyn

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut

Ärende Avgift
Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper
vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 2.2)
850 000
Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel
(artikel 29.1)
120 000
Undantag från krav att institut och motparter är
etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om
tillstånd enligt artikel 29.1 (artikel 29.2)
850 000
Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel
(artikel 34.1)
120 000
Undantag från krav att institut och motparter är
etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om
tillstånd enligt artikel 34.1 (artikel 34.2)
850 000
Undantag från begränsningen av andelen inflöden som
får reducera utflöden med 75 procent av utflödena
(artikel 33.2–33.4)
120 000

 Upp till menyn

Lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Ärende Avgift
Tillstånd att lämna bostadskrediter (2 kap. 1 §) inklusive godkännande av kreditgivares bolagsordning eller stadgar (2 kap. 4 § första stycket) 350 000
Godkännande av ändring i en kreditgivares bolagsordning eller stadgar (2 kap. 4 § andra stycket) 10 000
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i en kreditgivare (2 kap. 5 §) 28 000
Tillstånd för en svensk kreditgivare att inrätta filial i annat land (2 kap. 6 §) 15 000
Tillstånd för en utländsk kreditgivare att driva verksamhet från filial i Sverige (2 kap. 7 §) 65 000
Tillstånd att förmedla bostadskrediter (3 kap. 1 §) inklusive godkännande av kreditförmedlarens bolagsordning eller stadgar (3 kap. 3 §) 200 000
Godkännande av ändring i en kreditförmedlares bolagsordning eller stadgar (3 kap. 3 §) 10 000
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i en kreditförmedlare (3 kap. 3 §) 28 000
Anmälan från en svensk kreditförmedlare som vill driva verksamhet med kreditförmedling eller rådgivning av bostadskrediter i ett annat land inom EES (3 kap. 4 §) 15 000
Tillstånd för en svensk kreditförmedlare att inrätta filial i ett land utanför EES (3 kap. 5 §) 15 000
Tillstånd för en kreditförmedlare från ett land utanför EES att driva verksamhet från filial i Sverige (3 kap. 7 §) 65 000

Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012

Ärende Avgift
Tillstånd för andra än kreditinstitut och värdepappersbolag att inbegripa värdepapperiseringspositioner som underliggande exponeringar i en värdepapperisering (artikel 8.2 första stycket) 22 000
Tillstånd för kreditinstitut och värdepappersbolag att inbegripa värdepapperiseringspositioner som underliggande exponeringar i en värdepapperisering (artikel 8.2 andra stycket) 35 000
Tillstånd för en tredje part att bedöma om värdepapperiseringar uppfyller STS-kriterier (artikel 28.1) 22 000

 Upp till menyn

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den 27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder

Ärende Avgift
Undantag från skyldighet att upprätta en beredskapsmekanism enligt artikel 33.4  (artikel 33.6) 90 000

Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937

Ärende  Avgift 
Ansökan om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster
(artikel 12)
200 000
Ansökan om utvidgning av auktorisation som leverantör av
gräsrotsfinansieringstjänster (artikel 13)
90 000
Underrättelse om väsentliga ändringar av förutsättningarna för
auktorisation (artikel 15.3)
15 000
Underrättelse från leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster om
gränsöverskridande verksamhet (artikel 18.1)
15 000

 Upp till menyn

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/923 av den 25 mars 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn som fastställer kriterier för att identifiera ledningsansvar och kontrollfunktioner, väsentliga affärsenheter och betydande inverkan på en berörd affärsenhets riskprofil samt fastställer kriterier för att identifiera anställda eller kategorier av personal vars yrkesutövning har en inverkan på institutets riskprofil som är lika väsentlig som de anställda eller kategorier av personal som avses i artikel 92.3 i det direktivet

Ärende Avgift
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (1–9 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 6.3) 90 000
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (10–19 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 6.3) 150 000
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (20 personer eller fler) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 6.3) 200 000

Upp till menyn

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2154 av den 13 augusti 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder genom vilka lämpliga kriterier specificeras för fastställelse av kategorier av personal vilkas yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett värdepappersföretags riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar

Ärende Avgift
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (1–9 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på värdepappersbolagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar (artikel 4.4) 90 000
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (10–19 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på värdepappersbolagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar (artikel 4.4) 150 000
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (20 personer eller fler) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på värdepappersbolagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar (artikel 4.4) 200 000

Upp till menyn

Förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Ärende Avgift
Dispenser
Ansökan om dispens från Finansinspektionens föreskrifter
28 000
Ledningsprövningar

Prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, vd eller dennes ställföreträdare i

 • bank
 • betalningsinstitut
 • börs
 • clearingorganisation
 • fondbolag
 • företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
 • företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet
 • med bostadskrediter
 • företag som har tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster
 • enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
 • försäkringsföretag
 • försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen
 • (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • förvaltare av alternativa investeringsfonder
 • institut för elektroniska pengar
 • juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen
 • (2010:751) om betaltjänster
 • kreditmarknadsföretag
 • leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster
 • pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
 • registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar
 • tjänstepensionsföretag
 • understödsförening
 • värdepappersbolag

För juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsdistribution tas avgift ut även för prövning av anmälan av person i motsvarande ställning som dem som avses ovan.

För försäkringsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 10 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)

För tjänstepensionsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 9 kap. 8 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

För betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföreträdare.

För institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller dennes ställföreträdare.

15 000
Prövning av anmälan om ny person i ledningen enligt ovan eller ny person i motsvarande ställning i annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som nämns ovan. 15 000

Ledningsprövning finansiella institut och inlåningsföretag

Prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, vd eller dennes ställföreträdare i finansiellt institut eller företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

6 500
Prövning av anmälan om ny person i ledningen enligt ovan eller ny person i motsvarande ställning i annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i finansiellt institut eller företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. 6 500
Verksamhetsintyg
Ansökan om intyg om verksamhetstillstånd som Finansinspektionen har beviljat en fysisk eller juridisk person
4 000
Solvensintyg
Ansökan om intyg som visar vilken solvens ett försäkringsbolag eller tjänstepensionsföretag har (solvensintyg) 
28 000
Intyg om skötsamhet
Ansökan om intyg som visar en fysisk persons skötsamhet i ekonomiska angelägenheter enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
1 300
Prövning enligt föreskrifter med stöd av 7 kap. 13 §, 17 kap. 30 § andra stycket och 19 kap. 104 § försäkringsrörelselagen
Godkännande av klassificering av kapitalbasmedel
46 000
Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital belopp 90 000
Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretg – tilläggskapital metod 200 000
Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av kapitalbasmedel 46 000
Godkännande av metod för beräkning av gruppsolvens för anknutna kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut 22 000
Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut 22 000
Undantag för ett försäkringsföretag från att lämna upplysningar varje kvartal 15 000
Godkännande av poster i kapitalbasen i ett sådant företag som framgår av 16 kap. 2 § 3 b och c lagen om tjänstepensionsföretag och som är ett mellanliggande holdingföretag. 15 000
Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. 22 000
Övrigt
Ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 1–7 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 42 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
15 000
Ansökan som avser anmälan om väsentliga förändringar av verksamheten enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 21 lagen (2004:46) om värdepappersfonder 4 000
Anmälan om förvärv där motprestationen för förvärvet är minst 10 miljoner kronor och motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen. 4 000

Upp till menyn

Senast granskad: 2021-11-04
Laddar sidan