Konsumentkreditinstitut

För att lämna eller förmedla krediter till konsumenter krävs tillstånd från FI enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter (motsvarande verksamhet med bostadskrediter kräver tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter).

Tillstånd behövs inte för:

 • Företag som har tillstånd enligt
  a) lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF),
  b) lagen (2010:751) om betaltjänster, eller
  c) lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
  d) lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
 • företag som avses i 2 kap. 3 § första stycket 2–6 LBF,
 • statliga och kommunala myndigheter, eller
 • juridiska personer som driver verksamhet med konsumentkrediter i mindre omfattning utan vinstsyfte.

Observera att verksamhet där medel tas emot och hålls avskilda, exempelvis genom att medel deponeras på ett klientmedelskonto, för att därefter överföras till en låntagare eller tillbaka till en långivare (även kallad peer-to-peer eller crowdlending), är en betaltjänst enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och kräver tillstånd som betaltjänstleverantör.

Ansökan ska innehålla

Av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter framgår vad en ansökan om tillstånd ska innehålla. Ansökningsblankett med checklista och länk till FFFS 2014:8 finns under "Läs mer" nedan.

Avgifter

Avgiften för prövning av en ansökan om tillstånd och godkännande av bolagsordning/stadgar är 70 000 kronor. Se faktaruta betalningsrutin.

Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift på 150 000 kronor.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften är betald.

Övrig information

Företag som beviljats tillstånd står under FI:s och Konsumentverkets tillsyn. Läs mer om det delade tillsynsansvaret under "Läs mer".

Konsumentkreditinstitut som beviljats tillstånd ska skriftligen underrätta Finansinspektionen när verksamheten påbörjats.

Konsumentkreditinstitut ska rapportera uppgifter till FI kvartalsvis.
Företag får endast efter tillstånd från FI inrätta filial i ett annat land.

 

Läs mer 

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2024-05-15