Kreditförvaltare

För att få bedriva yrkesmässig kreditförvaltning för en kreditförvärvares räkning av ett nödlidande kreditavtal som har ingåtts mellan ett kreditinstitut inom EES och en låntagare krävs tillstånd från FI enligt kreditförvaltningslagen (lag [2023:714] om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal).

Tillstånd behövs inte för:

  • Kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
  • Konsumentkreditinstitut som står under tillsyn av FI enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller motsvarande inom EES
  • Bostadskreditinstitut som står under tillsyn av FI enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter eller motsvarande inom EES
  • Företag som har tillstånd eller har registrerats enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ytterligare undantag finns, se 1 kap. 6 § kreditförvaltningslagen.

Ansökan ska innehålla

Regler om vad en ansökan ska innehålla finns i kreditförvaltningslagen, förordningen (2023:720) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2024:2) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal.

Länk till ansökningsformulär och formulär för lämplighetsprövning finns under "Läs mer".

Avgifter

Avgiften för prövning av en ansökan om tillstånd är 70 000 kronor. Se faktaruta betalningsrutin. Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift på 100 000 kr.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften är betald.

Övrig information

Ändringar i verksamheten av större betydelse ska anmälas till FI. För ändringar av företagets ägare eller ledning, se formulären för lämplighetsprövning under "Läs mer".

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar anmälan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer


Senast granskad: 2024-04-17