Inkasso

För att få bedriva inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för någon annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning, krävs tillstånd från FI enligt inkassolagen (1974:182).

Tillstånd behövs inte för:

  • Den som bara driver in fordringar som uppstått i den egna verksamheten – så kallad egeninkasso.
  • Den som driver in fordringar som ett underordnat led i en annan verksamhet och där inte någon av verksamheterna utgör näringsverksamhet, eller den som driver in fordringar åt bolag som ingår i den egna koncernen – så kallad koncerninkasso. Observera att dessa undantag inte gäller om inkassoverksamheten avser fordringar som tillkommer eller har övertagits från någon som inte hade kunna driva in fordringarna utan ett eget inkassotillstånd.
  • Den som har tillstånd från Finansinspektionen och står under Finansinspektionens tillsyn. Företag som endast är registrerade hos Finansinspektionen och som inte står under Finansinspektionens tillsyn behöver dock inkassotillstånd.
  • Advokater och anställda på advokatbyråer får driva in fordringar utan tillstånd. Deras inkassoverksamhet står under Advokatsamfundets tillsyn.

Inkassotillstånd är tidsbegränsade

Finansinspektionen kommer att i normalfallet bevilja tillstånd för en tioårsperiod. Om ett företag avser att fortsätta bedriva tillståndspliktig inkassoverksamhet måste det på nytt ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen innan ett tillstånd löper ut. Finansinspektionen kommer att göra en ny prövning utifrån den ansökan som företaget då lämnar in.

Sakkunnig och omdömesgill person

Ett av kraven för tillstånd är att verksamheten bedrivs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Bland annat ska den som söker tillstånd ange en person som har tillräcklig sakkunskap och är omdömesgill. Om denna person i ett senare skede ska bytas ut måste tillståndshavaren anmäla denna ändring till Finansinspektionen.

I samband med prövningen ska den som söker eller har tillstånd lämna in en meritförteckning och vitsord för den som ska prövas som sakkunnig och omdömesgill, samt uppgifter som visar att denna person har en lämplig roll i organisationen med insyn i det dagliga inkassoarbetet och möjlighet att påverka vilka rutiner som tillämpas i verksamheten. Ansökan eller anmälan ska vara undertecknad av behörig företrädare. Finansinspektionen tar i samband med prövningen in uppgifter från till exempel Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Gäldenärsregister

Ett inkassoföretag som avser att upplåta eller överlåta ett gäldenärsregister som används i tillståndspliktig inkassoverksamhet ska ansöka om medgivande av Finansinspektionen. Om ett sådant register ska kasseras, till exempel om inkassoverksamheten upphör, ska det anmälas till Finansinspektionen.

Ansökan ska innehålla

Ansökningsblankett finns under "Läs mer" nedan. Samma blankett ska användas när ett befintligt tillstånd löper ut och en ny ansökan behöver göras.

Avgifter

Avgiften för prövning av en ansökan om tillstånd är 23 800 kronor. Se faktaruta betalningsrutin.

Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift på 25 000 kronor.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften är betald.

Övrig information

FI avser att ta fram föreskrifter och allmänna råd om bland annat god inkassosed under 2024.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2024-03-12