Bank- eller finansieringsrörelse

I bankrörelse ingår att förmedla betalningar via generella betalsystem och att ta emot pengar på konto, som efter uppsägning ska vara tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar.

I finansieringsrörelse ingår näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten. Definitionen omfattar också att lämna kredit och att ställa garanti för kredit eller att i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing).

Bank- eller finansieringsrörelse får, med vissa undantag, drivas endast efter tillstånd från Finansinspektionen. Förutsättningarna för att driva bank- eller finansieringsrörelse framgår av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse. För sparbanker finns även regler i sparbankslagen (1987:619) och för medlemsbanker i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Ansökan bör innehålla

Vad en ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse bör innehålla framgår av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2011:50) om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse. Observera att dessa allmänna råd inte är uppdaterade och att de därför inte hänvisar till nya regelverk som tillkommit efter det att de allmänna råden trädde i kraft. Bland annat gäller inte längre FFFS 2005:1 för bank- och finansieringsrörelse, i stället finns FFFS 2014:1. Ansökan bör till exempel också ta hänsyn till FFFS 2011:1, FFFS 2014:4 samt FFFS 2014:5.

Om företaget ska lämna råd i finansiella frågor ska information enligt FFFS 2004:4 lämnas till FI.

Ansökan ska lämnas i två exemplar.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 850 000 kronor betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin. Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift.

I ansökningsavgiften ingår även godkännande av bolagsordning/stadgar. Dessa måste efter FI:s godkännande registreras hos Bolagsverket.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom sex månader förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Övrig information

Företag som fått tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse ska löpande rapportera in uppgifter till FI.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2018-07-26
Laddar sidan