Bank- eller finansieringsrörelse

I bankrörelse ingår att förmedla betalningar via generella betalsystem och att ta emot pengar på konto, som efter uppsägning ska vara tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar.

I finansieringsrörelse ingår näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten. Definitionen omfattar också att lämna kredit och att ställa garanti för kredit eller att i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing).

Bank- eller finansieringsrörelse får, med vissa undantag, drivas endast efter tillstånd från Finansinspektionen. Förutsättningarna för att driva bank- eller finansieringsrörelse framgår av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse. För sparbanker finns även regler i sparbankslagen (1987:619).

När det gäller medlemsbanker upphörde lagen (1995:1570) om medlemsbanker att gälla den 1 januari 2021. Som en följd av detta är det bara medlemsbanker som var registrerade innan lagen upphörde som får fortsätta att bedriva verksamhet enligt den upphävda lagen.

Ansökan ska innehålla

Vad en ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse ska innehålla framgår av EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2580 av den 17 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i en ansökan om auktorisation som kreditinstitut och de faktorer som kan hindra behöriga myndigheter från att utöva en effektiv tillsyn.

Om företaget ska lämna råd i finansiella frågor ska information enligt FFFS 2004:4 lämnas till FI.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 1 400 000 kronor betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin. Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift.

I ansökningsavgiften ingår även godkännande av bolagsordning/stadgar. Dessa måste efter FI:s godkännande registreras hos Bolagsverket.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom sex månader förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Övrig information

Företag som fått tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse ska löpande rapportera in uppgifter till FI.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer


Senast granskad: 2024-06-13